Geodet - Geodetski ured Zagreb - GEOPOLIS d.o.o.

What We Do!

Geodetske usluge za katastar nekretnina, izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova. Parcelacija, iskolčenje objekta, obnova međe, upis objekta u katastar, posebna geodetska podloga, geodetski snimak...

Our Services

Phone:

About

Geodetske usluge za katastar nekretnina, izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova. Parcelacija, iskolčenje objekta, obnova međe, upis objekta u katastar, posebna geodetska podloga, geodetski snimak...

Our Social Media Pages

Exchange Social Media Links/Likes

Our Company/Website Reviews